Søknadsfrist: 2. mars


Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til arrangørvirksomhet.

Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med helårlig konserttilbud prioriteres. Det kan også gis støtte til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler. Enkeltkonserter kan i noen tilfeller prioriteres.

Det kan søkes om flerårig støtte. Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr.
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke

Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Arrangører som søker om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til minimum 2 representanter fra Kulturrådet.

Gå til søknadskjema